İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe ,(1-Dilekçe Örneği Sayfa Sonundadır) 
15 Gün
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle  tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
7 Gün
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
30 Gün
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura veya satış fişi ( 4.1-4.2- Dilekçe Örnekleri Sayfa Sonundadır)
2-Sözleşme vb.
3 Ay
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe ( 5.1- Dilekçe Örneği Sayfa Sonundadır.)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği (5.2- Belge Örneği Sayfa Sonundadır)
3- Vergi Levhası
4- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
5- TİB onaylı filtre programı.
15 Gün
6-
"Apostille" tasdik şerhi
Tasdik Edilecek Belgenin aslı
5 Dakika
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.(7-Başvuru Formu Örneği Sayfa Sonundadır)
15 Gün
8-
65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)
a) 18 yaşından küçükler için:
1-Form (muhtar onaylı 2 Adet),
2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
b) 18 yaşından büyükler için:
1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
c) 65 yaşını dolduranlar için:
1-Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
7 Gün
9-
Yeşil Kart
İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:
1-Form (muhtar onaylı),
2-Matbu Dilekçe (9.1-9.2- Dilekçe ve Form Örnekleri Sayfa Sonundadır)
3-2022 Kart Fotokopisi,
5-Fotoğraf (1 Adet).
7 Gün
10-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
7 gün
11-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
4-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
7 gün
12
2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesi gereğince tahkikat
1. İlgili Kurumun Talep Yazısı
2. Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
3. Kira Sözleşmesi
15 Gün
13
5393 sayılı Belediye kanunun 15/p maddesi gereği tahliye
1. İlgili Kurumun Talep Yazısı
2. Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
3. Kira Sözleşmesi
15 Gün
14
4483 sayılı kanun
Şikayet Dilekçesi (Dilekçede bulunması gereken hususlar, şikayetçinin adı soyadı, adresi, ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı soyadı, çalıştığı kurum)
30+15 Gün
15
Muhtar görev belgeleri
Nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat edilmesi
15 Dakika
16
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Başvuru Formu (16.1-16.2- Başvuru Form Örneği Sayfa Sonundadır)
15 Gün
17
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Usulüne uygun yazılmış dilekçe
30 Gün
18
BİMER
Başvuru Dilekçesi
15 Gün
19
İnsan Hakları
Başvuru Formu
15 Gün
20
Yurtdışı Bakım Belgeleri Tasdiki
Yurtdışı bakım belgesi formu (Muhtar onaylı)
10 Dakika
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
İkinci Müracaat Yeri:
Kaymakamlık Makamı
İsim
Eşref AKBULUT
 
İsim
Tuncay DURSUN
Unvan
Yazı İşleri Müdürü
 
Unvan
Kaymakam
Adres
Kartepe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Adres
Kartepe Kaymakamlığı
Tel
0 262 3713304
 
Tel
0 262 3713304
Faks
0 262 3711802
 
Faks
0 262 3711802
E-Posta
 
E-Posta